Xã hội Việt Nam từ sau thế kỷ XVII-luyện thi violympic toán lớp 8

Thần linh chỉ trỏ thành lình thiêng và được con người tín thò, nguởng vọng, khi thần lình đó nảy sinh từ ngay chinh nhu cầu và nguyện vọng thiết thân của con ngưòi, trong một hoàn cảnh xã hội nhất dịnh cúa con người. Đửng đi tìm sự xác thực lịch sử á các hiện tượng tôn giáo tín ngưông vi ớ đó chỉ có sự xác tín. Mà vói con người nhiều khi sự xác tín cỏn cao hơn và quan trọng hơn cả sự xác thực!

>Đăng ký khóa luyện thi violympic toán lớp 8

Xã hội Việt Nam từ sau thế kỷ XVII bước vào thòi kỳ khúng hoảng, một sự khủng hoáng không phải là dáu hiệu đi xuống của chế độ phong kiến Việt Nam nhu một số sứ gia đã nhận định, mà sự khủng hoảng cúa một thực thể xã hội đang đà phát triến. Trước nhất, đó là cuộc tranh tranh giành Lê -Mạc, rồi sau đó là hình thái Vua Lê – Chúa Trịnh ỏ Đằng Ngoài và hình thái chia cắt Trịnh – Nguyễn phân tranh giữa Đằng Ngoài và Đằng Trong.

>>Xem thêm các khóa luyện đề khác

Cuộc chiến tranh nội bộ giủa Lê – Mạc và sau đó là Trịnh – Nguyền, một mặt đẩy đòi sống nhân dân vào vòng loạn lạc, phiêu tán, nhưng khách quan lịch sủ lại tạo co hội cho việc Chúa Nguyễn cùng cố thế lục ổ Đằng Trong, vươn dần vào mảnh đất phương Nam, mổ rộng bò cõi để sau này tạo cơ hội cho nhà nhà Tây Sơn – Nguyễn thống nhất đất nước thành quốc gia Đại Việt lớn rộng hon bao giò hét. Đây là giai đoạn lịch sứ đầy biến động cúa quốc gia Đại Việt, nhièu bi kịch nhưng cũng thật hào hùng ! Chúng ta thủ hình dung, cương vực Đại Việt không vươn vào đến tận phía Nam, mà chỉ dùng ỏ đèo Ngang, thi thủ hỏi liệu bây giò nưóc Việt Nam có còn tồn tại truđc thế lực và sự đồng hóa của phong kiến phương Bắc hay không ?

Trước nhửng biến, động lịch sử và xã hội như vậy, thường tâm trạng người dân là bắt định, muốn tìm sự an toàn trong đòi sống tàm linh. Hon thế nứa, tứ thế kỷ XV, với cuộc kháng chiến chống xâm lược nhà Minh do Lc Lọi lãnh đạo thắng lợi, thiết lập nhà nước trung uơng tập quyền vững mạnh, lấy Nho giáo làm nền tảng tư tưởng. Khác với thòi Lý, Trần, Tam giáo (Phật, Đạo Nho), trong đó Phật giáo có vị trí vượt trội hơn, khiến sau này một số nhà nghiên cứu cho rằng Phật giáo đóng vai trò quốc giáo.

Tù sau thế kỷ XV, một khi Nho giáo trỏ thành hệ ý thức dộc tôn thi Phật giáo và Đạo giáo có xu hướng dân gian hóa, tù bỏ dời sống cung đình, đi vào đời sống dãn giã ỏ nông thôn. Đây là dịp các đình, đền, chùa mọc lên ngày một nhiều ỏ nông thôn, nhất là từ thòi Nhà Mạc trỏ đì. Phật giáo khi đi vào đời sống dân gian, nó xa rời dần các kinh sách vói các triết lý cao xa, để dần trổ thành một thư dạo lý ứng xử xã hội. Vai trò của cứa Phật Bà Quan Âm vói chức năng cứu khổ cứu nạn cho dân chúng trỏ nên gần gũi khiển cho Phật giáo dân gian nước ta trỏ thành Phật giáo Quan Âm. Rồi

 

các xu hướng thâm nhập giửa Phật giáo vói tín ngưỡng dân gian, làm cho Phật giáo cũng biến dạng, tạo nên nhứng sắc thái khác nhau. Cuộc Sõng sơn dại chiến giứa Liễu Hạnh với dong Nội đạo là cơ hội đê Phật Bà Quan Âm ra tay cứu giúp khiến Liễu Hạnh quy y, đã mớ ra con đường thâm nhập giủa Phật giáo và tín ngưỡng thồ Mau. Chính trong bối cánh đó đã hình thái thâm nhập giữa Phật gỉáo với Đạo Mầu dân gian, tạo nên một mô thức thờ cúng ‘‘tiền Phật hậu Thánh” hay “tiền Phật hậu Mẩu” trong các ngôi chùa ỏ Rắc Bộ cho tói nay.

Đạo giáo Trung Hoa vổi các dòng thò tiên và dòng phủ Thúy củng thâm nhập và phát triển mạnh á Việt Nam. Thực ra, Đạo giáo Trung Hoa thâm nhập vào nước ta từ lâu, ngay từ đầu thòi Bắc thuộc. Đến thời phong kiến tự chd, các tư tưỏng của Đạo giáo đã có nhứng ảnh hưỏng nhất định đến cá tầng lớp vua quan, quý tộc ỏ cung đình, thậm chí tư tưởng Tam giáo (Phật, Đạo, Nho) cũng đã được đưa vào các đồ thi ớ cung đình. Nhiều vương công, quý tộc thời Trần cũng đã từng là đạo sĩ. Tuy nhiên, phải sau thế ký XV, khi mà Nho giáo độc tôn thì Đạo giáo và Phật giáo mới thâm nhập sâu vào đời sống dân dã ỏ nông thôn. Đạo giáo vói các dòng thò Tiên và dòng phù Thúy mới phát tríến mạnh ở nông thôn, kết họp vói các tín ngưỡng dân gian hình thành các kiểu Đạo giáo dân gian, mà sau này các nhà nghiên cứu gọi đó là Nội dạo, như thò Đức Thánh Trần, Thờ Mầu, thò Tam Thánh của Trần Đoàn.., Chính trong bổi cảnh như vậy, tục thà Nử thần và Mẫu thần bản địa đã kết hợp với ảnh hưởng của Đạo giáo để hình thành nôn đạo Tam phủ, Tứ phủ, mà Thánh Mầu Liễu Hạnh là một thần chú.

 

 

Leave a Comment