Nghệ thuật Aegea

Người ta chưa phát hiện tư liệu văn học. Vì thế không thể nói rằng liệu có văn học hoặc thần ...

Biểu tượng và vật hiến tế

Đặc biệt nhất là sự hiện thân của khả năng sinh sản, vì thế nữ thần là nguồn của mọi sự ...

Hạn chế trong hệ thống kỉnh tế.

Xao nhăng nghệ thuật hòa bình. Với việc theo đuổi hoàn toàn và chỉ tập trung vào quân đội, điều ...

Babylon thế kỷ 16 trước công nguyên

Mê tín gia tăng. Cũng đáng lưu ý là mê tín ngày càng nhiều. Chiêm tinh, bói toán và nhiều hình thức ...

Học vấn không có quê hưong

  Nhà bấc học L. Pasteur có nói đại ý: IIọc vấn không có quê huơng nhung nguời có học van phải ...

Khoảng lặng

ĐÊ BÀI Trong tác pỉìâm Tì bà hành (Ngữ văn 10 Nâng cao, tập một), ngoài những lời thơ miêu tả ...